Covid-19

Här har vi samlat information kring Voxgym och Covid-19. Vänligen observera att information kan komma att ändras med kort varsel och var noga med att läsa den senaste uppdaterade.

Skolavslutningar 2021

2021-05-07

Förhållningsregler gällande avslutningar under läsåret 2020-21

 För att undvika smittspridning och värna våra äldre och personer i riskgrupper kommer samtliga avslutningar i förskola, förskoleklass, åk 1-9, gymnasium (åk 3 undantaget) och vuxenutbildning läsåret 2020-21 att ske utan vårdnadshavare, släkt och vänner.

Varje avdelning/grupp/klass avslutar med sina barn/elever utifrån de direktiv som Folkhälsomyndigheten och regeringen har utfärdat vilka bl. a är att alla verksamheter i Sverige är skyldiga att vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan vara att informera allmänheten, undvika att flera personer (idag max 8 personer) samlas, markera avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handsprit etc.

Vi förhåller oss också till Folkhälsomyndighetens direktiv gällande gymnasieskolans studenter. Som säger att gemensamma ceremonier, samlingar eller parader för samtliga avgångselever eller hela skolan inte ska anordnas. Detsamma gäller givetvis även avslutningsceremonier för övriga gymnasieårskurser.

Folkhälsomyndigheten anser dock att det bör finnas möjlighet att genomföra betygsutdelning och andra avgränsade klass- eller gruppvisa avslutningsceremonier för de elever som slutar gymnasieskolan vårterminen 2021.

Voxnadalens gymnasium kommer att genomföra dessa avslutningsceremonier klassvis.

För varje moment i samband med studentexamen åligger det rektor att göra en särskild lokal riskbedömning och vidta lämpliga åtgärder för att minimera risken för smittspridning.

 Christer Andersson, Barn- och utbildningschef, Ovanåkers kommun

Beslut om fjärrundervisning

 from 19 april

2021-04-16
Barn- och utbildningsnämndens beslut lyder som följande;

"Gymnasieskolan och vuxenutbildningen stängs på grund av smittorisk av Covid-19 och bedriver fjärrundervisning.
Beslut
Barn- och utbildningsnämndens ordförande beslutar enligt SFS nr. 2020/115 2 § p.2 att stänga skolenheterna gymnasieskolan och vuxenutbildningen för att bedriva fjärrundervisning. Beslutet gäller under perioden 2021-04-19 – 2021-05-02.
Ärendet
I syfte att begränsa smittspridningen av Covid-19 beslutar barn-och utbildningsnämndens ordförande utifrån samråd med smittskydd Region Gävleborg, att gymnasiet och vuxenutbildningens skolenheter stängs under två veckor. Fjärrundervisning kommer att bedrivas för samtliga elever under denna period undantag medges för elever i behov av särskilt stöd.
Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut
Delegationshänvisning
Beslutet har fattats med stöd av barn- och utbildningsnämnden delegeringsordning, antagen av barn- och utbildningsnämnden 2020-08-26, § 52
Jan-Åke Lindgren
Ordförande barn- och utbildningsnämnden"

Överenskommelse

21-03-23

Länets skolchefer och Region Gävleborgs smittskyddsläkare har fattat en överenskommelse om hur information angående covid-19 ska hanteras.

Förskolor och skolor ska hantera information om konstaterad covid-19 smitta utifrån offentlighets- och sekretesslagen. Den innebär att rektorer endast får sprida uppgifter om konstaterad smitta så att personers identitet inte röjs.

Överenskommelsen som nu är gjord innebär följande förtydligande: 

 • Om ett barn/elev/vuxen konstateras ha covid-19 ansvarar barnets vårdnadshavare/den vuxne för att informera de personer som kan ha utsatts för smitta.
 • Information om smittan måste ges till ansvarig rektor. Berörda vårdnadshavare/vuxna i verksamheten ska därefter informeras av rektor om att smitta finns utan att röja personens identitet. Rektor har tystnadsplikt.
 • Om information inte kan ges utan att röja personens identitet ska allmän information om smitta förmedlas till alla i verksamheten. (På Voxgym använder vi stoppljusmodellen)
 • Vid klustersmitta bedömer Regionens smittskyddsenhet situationen och kontaktar rektor för vägledning och vidare handläggning.
 • Rektor har också skyldighet att kontakta Regionens smittskyddsenhet vid misstanke om klustersmitta. 

Christer Andersson, Barn- och utbildningschef

Ovanåkers kommun

Vi påminner om de nationella råden

21-02-24

Vi påminner om att de nationella allmänna råden fortfarande gäller;

 • Stanna hemma vid symptom
 • Begränsa nya nära kontakter
 • Umgås bara med personer du normalt träffar
 • Håll avstånd
 • Undvik offentliga platser
 • Handla ensam på ”säkra” tider
 • Res på ett så smittsäkert sätt som möjligt
 • Arbeta hemifrån
 • Håll en god handhygien
 • Var försiktig om du besöker person i riskgrupp eller personer äldre än 70 år
Det är viktigt att vi följer dessa råd. Vi håller i och håller ut!

Så här använder du munskydd

21-02-23
På skolan använder vi munskydd för engångsbruk.  Så här gör du när du använder munskydden.
 • Tvätta händerna eller använd handsprit.
 • Om det finns en blå sida på munskyddet ska den vara utåt. Finns det en ståltråd ska den vara uppåt mot näsan.
 • Sätt på dig munskyddet genom att dra banden över öronen.
 • Dra ut munskyddet så att det täcker näsan, munnen och hakan.
 • Om det finns en ståltråd, tryck till den över näsan. Se till att munskyddet sitter tätt.
 • Det är viktigt att du inte rör vid munskyddet när du använder det.

Så tar du av och slänger munskydd för engångsbruk:

 • Tvätta händerna eller använd handsprit.
 • Ta tag i banden och lyft bort munskyddet. Rör inte vid resten av munskyddet.
 • Kasta munskyddet i en papperskorg.

Skärpta restriktioner

21-02-22

Nu har vi fått skärpta smittskyddsregler som gäller för oss i Region Gävleborg och här på Voxgym. 

 • Gymnasium och vuxenutbildning där rekommenderas munskydd för samtliga om man arbetar nära under en period som överstiger 15 min. (Gäller för lektioner där man inte kan hålla tillräckligt avstånd)
 •  Personer som haft Covoid-19 det senaste halvåret behöver inte bära munskydd. 
 • Munskydd ska bäras i kollektivtrafiken på väg till eller från skola/arbetsplats. 
Beslutet gäller från den 23/2 till den 10/3. 

Kostnader för munskydd till personal och elever bekostas av kommunen/verksamheten.

Elev med symptom

Information till elever vid Voxgym

21-02-11

Om du som elev testats positivt för Covid 19 bör du snarast meddela din mentor om detta. I övrigt följer du sjukvårdens instruktioner.  

 Om någon i din klass testats positivt för Covid 19 kommer hela klassen direkt att övergå till fjärrundervisning och fortsätta med det veckan som kommer. Information om detta får du från din mentor.

 Munskydd: I situationer där det inte är möjligt att hålla tillräckligt avstånd gäller nu rekommendationen att du då använder munskydd. Munskydd finns att hämta på expeditionen.

Detta gäller

Om du har symtom men inte testats för covid-19

21-01-26 

Vid enstaka kortvariga symtom som går över inom ett dygn och som inte kan förklaras av någon känd orsak (till exempel migrän eller allergi), behöver man stanna hemma och vara helt symtomfri i minst två dygn innan återgång till arbete, skola eller annan verksamhet. Detta för att säkerställa att symtomen verkligen var tillfälliga.

Om man haft symtom i mer än ett dygn och inte testas behöver man stanna hemma i minst sju dygn. Återgång till skola eller annan verksamhet kan ske när man tillfrisknat och om minst sju dygn har gått sedan insjuknandet. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och med gott allmäntillstånd. Detta gäller även om man har kvar lindriga symtom (lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall) och baseras på bedömningen att individer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.