Covid-19

Här har vi samlat information kring Voxgym och Covid-19. Vänligen observera att information kan komma att ändras med kort varsel och var noga med att läsa den senaste uppdaterade.

Detta gäller från och med 29/9

Den 29 september släpper Folkhälsomyndigheten på restriktionerna men fortfarande gäller att du ska stanna hemma om du har förkylningssymtom. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Riktlinjer från Region Gävleborg

Information om smittspårning till huvudman/rektor från Region Gävleborg.

Provtagning vid smittspårning av covid-19 i länets grundskolor och gymnasium

Bakgrund

Smittskyddsenheten i Region Gävleborg har sett behov av att snabbt smittspåra vid misstanke om exponering i skola. Kontakt ska tas med smittskydd om två eller fler bekräftade fall upptäcks i samma klass inom en vecka. Provtagningen bör genomföras så snabbt det är möjligt.  

 Viktigt att notera att dessa prover endast tas i smittspårningssyfte och på uppdrag av smittskydd.

Beslut om smittspårning

Beslut om smittspårning fattas av smittskyddsläkaren. Skolan (via huvudman/rektor) medverkar vid smittspårning. Vid frågor om beslut gällande smittspårning hänvisas till smittskydd.

 Smittspårning i skolan sker endast på elev som är symtomfri som har exponerats av smitta i skolan. Elev som provtas och är symtomfria kan fortsätta att vara i skolan. Elev som har symtom ska inte vistas i skolan. Elev med symtom provtas via egenprovtagning.

 Tillvägagångssätt vid beslut om smittspårning

·         Rektor informerar smittskydd efter kontakt med huvudman att en av skolans klasser har exponerats av smitta.

·         Kontaktperson i skolan utses av rektor/huvudman.

·         Rektor informerar exponerad elev och föräldrar/vårdnadshavare i de fall där exponerade är under 18 år.

·         Lista med namn och personnummer förbereds av skolan på de elever som ska provtas.

·         Kontaktperson på skolan kontaktas av regionen administratör för att maila in listan med personnummer via säker e-post.

·         Remisser på de elever som ska provtas upprättas av regionens administratör.

 Genomförande av provtagning

·         Kontaktperson i skolan meddelar elev och förälder/vårdnadshavare om provtagning.

Provtagning sker via egenprovtagning på aktuell ort.

·         Exponerad elev och föräldrar/vårdnadshavare ansvarar för att provtagning genomförs.

·         Provsvar syns på 1177.se

 Shah Jalal

Smittskyddsläkare,  Region Gävleborg, Smittskydd Gävleborg

 Detta innebär på Voxgym att vi gör så här:

 Om en elev konstaterats smittad:

 • Elev uppmanas att anmäla till mentor vid konstaterad covid-smitta.
 • Mentor meddelar sedan till rektor.
 • Rektor informerar smittskydd efter kontakt med huvudman att en av skolans klasser har exponerats av smitta.

Tillvägagångssätt vid beslut om smittspårning

 • Beslut om smittspårning fattas av smittskyddsläkaren.
 • Rektor informerar exponerad elev och föräldrar/vårdnadshavare i de fall där exponerade är under 18 år.
 • Lista med namn och personnummer förbereds av skolan på de elever som ska provtas
 • Kontaktperson på skolan kontaktas av regionen administratör för att maila in listan med personnummer via säker e-post.
 • Remisser på de elever som ska provtas upprättas av regionens administratör.
 •  Smittspårning i skolan sker endast på elev som är symtomfri som har exponerats av smitta i skolan. Elev som provtas och är symtomfri kan fortsätta att vara i skolan.
 •  Elev som har symtom ska inte vistas i skolan. Elev med symtom provtas via egenprovtagning.

Inför skolstart

Rutiner och information i och med skolstart ht-21

 Folkhälsomyndigheten bedömer i dagsläget att det är möjligt och att man bör återgå till närundervisning, det vill säga ordinarie klassrumsundervisning för skolorna i höst. Närundervisning, alltså undervisning i skolans lokaler, ger de bästa förutsättningarna för lärande. Kunskapen om negativa effekter av skolstängningar och långa perioder av distansundervisning ökar och hittills har lärandeförlust och påverkan på den psykiska och fysiska hälsan lyfts fram som konsekvenser. Beslut om att stänga skolor för att kontrollera covid-19-pandemin bör endast användas som en sista utväg efter samråd med Smittskydd Gävleborg. 

I samband med terminsstarten är det dock vanligt med ökad spridning av infektioner och därför bör vi alla komma ihåg och även påminna varandra om att vi fortfarande ska 

·       Stanna hemma vid minsta förkylningssymtom

 ·       Hålla avstånd till varandra

 ·       Vara noga med handhygienen

 Vi pratar med eleverna om:

·         Ovanstående punkter

·         Viruset och om de åtgärder, så som vaccinationer, som samhället sätter in för att hindra spridningen.

·         Vi öppnar upp för samtal och diskussioner om pandemin och dess konsekvenser med eleverna, om möjligt med koppling till ämnesundervisningen.

·         Säkerställer att de elever som behöver stöd för att bearbeta och hantera situationen får det.

·         Det är viktigt att diskutera farorna med ryktesspridning, hur viktigt det är med källkritik och att hitta korrekt information. Som stöd i de diskussionerna kan personalen utgå från vår samlade information om covid-19 för barn och unga, Krisinformation och Skolverkets webbplats.

·         Något som också är viktigt att ta upp är kränkande kommentarer eller mobbning som kan förekomma på grund av den aktuella situationen.

·         Vikten av att följa dessa allmänna råd även på fritiden.

 Vad vi gör här på skolan för att förhindra smittspridning:

·         Undviker större samlingar.

·         Förlägger möjliga delar av undervisningen utomhus, särskilt under de första veckorna av terminen.

·         Arbetar om möjligt i mindre grupper

·         Fortsätter att se över möjligheten till alternativt genomförande av möten med vårdnadshavare, exempelvis digitalt eller utomhus.

·         Ser till att ventilationssystem fungerar som de ska och att luftväxlingen är dimensionerad för det antal människor som vistas i lokalerna.

·         Städar toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken åtminstone en gång om dagen.

·         Placerar ut handdesinfektionsmedel på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entré och cafeteria.

 Ledningsgruppen Voxgym 2021-08-16


Skolavslutningar 2021

2021-05-07

Förhållningsregler gällande avslutningar under läsåret 2020-21

 För att undvika smittspridning och värna våra äldre och personer i riskgrupper kommer samtliga avslutningar i förskola, förskoleklass, åk 1-9, gymnasium (åk 3 undantaget) och vuxenutbildning läsåret 2020-21 att ske utan vårdnadshavare, släkt och vänner.

Varje avdelning/grupp/klass avslutar med sina barn/elever utifrån de direktiv som Folkhälsomyndigheten och regeringen har utfärdat vilka bl. a är att alla verksamheter i Sverige är skyldiga att vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan vara att informera allmänheten, undvika att flera personer (idag max 8 personer) samlas, markera avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handsprit etc.

Vi förhåller oss också till Folkhälsomyndighetens direktiv gällande gymnasieskolans studenter. Som säger att gemensamma ceremonier, samlingar eller parader för samtliga avgångselever eller hela skolan inte ska anordnas. Detsamma gäller givetvis även avslutningsceremonier för övriga gymnasieårskurser.

Folkhälsomyndigheten anser dock att det bör finnas möjlighet att genomföra betygsutdelning och andra avgränsade klass- eller gruppvisa avslutningsceremonier för de elever som slutar gymnasieskolan vårterminen 2021.

Voxnadalens gymnasium kommer att genomföra dessa avslutningsceremonier klassvis.

För varje moment i samband med studentexamen åligger det rektor att göra en särskild lokal riskbedömning och vidta lämpliga åtgärder för att minimera risken för smittspridning.

 Christer Andersson, Barn- och utbildningschef, Ovanåkers kommun

Beslut om fjärrundervisning

 from 19 april

2021-04-16
Barn- och utbildningsnämndens beslut lyder som följande;

"Gymnasieskolan och vuxenutbildningen stängs på grund av smittorisk av Covid-19 och bedriver fjärrundervisning.
Beslut
Barn- och utbildningsnämndens ordförande beslutar enligt SFS nr. 2020/115 2 § p.2 att stänga skolenheterna gymnasieskolan och vuxenutbildningen för att bedriva fjärrundervisning. Beslutet gäller under perioden 2021-04-19 – 2021-05-02.
Ärendet
I syfte att begränsa smittspridningen av Covid-19 beslutar barn-och utbildningsnämndens ordförande utifrån samråd med smittskydd Region Gävleborg, att gymnasiet och vuxenutbildningens skolenheter stängs under två veckor. Fjärrundervisning kommer att bedrivas för samtliga elever under denna period undantag medges för elever i behov av särskilt stöd.
Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut
Delegationshänvisning
Beslutet har fattats med stöd av barn- och utbildningsnämnden delegeringsordning, antagen av barn- och utbildningsnämnden 2020-08-26, § 52
Jan-Åke Lindgren
Ordförande barn- och utbildningsnämnden"

Överenskommelse

21-03-23

Länets skolchefer och Region Gävleborgs smittskyddsläkare har fattat en överenskommelse om hur information angående covid-19 ska hanteras.

Förskolor och skolor ska hantera information om konstaterad covid-19 smitta utifrån offentlighets- och sekretesslagen. Den innebär att rektorer endast får sprida uppgifter om konstaterad smitta så att personers identitet inte röjs.

Överenskommelsen som nu är gjord innebär följande förtydligande: 

 • Om ett barn/elev/vuxen konstateras ha covid-19 ansvarar barnets vårdnadshavare/den vuxne för att informera de personer som kan ha utsatts för smitta.
 • Information om smittan måste ges till ansvarig rektor. Berörda vårdnadshavare/vuxna i verksamheten ska därefter informeras av rektor om att smitta finns utan att röja personens identitet. Rektor har tystnadsplikt.
 • Om information inte kan ges utan att röja personens identitet ska allmän information om smitta förmedlas till alla i verksamheten. (På Voxgym använder vi stoppljusmodellen)
 • Vid klustersmitta bedömer Regionens smittskyddsenhet situationen och kontaktar rektor för vägledning och vidare handläggning.
 • Rektor har också skyldighet att kontakta Regionens smittskyddsenhet vid misstanke om klustersmitta. 

Christer Andersson, Barn- och utbildningschef

Ovanåkers kommun

Vi påminner om de nationella råden

21-02-24

Vi påminner om att de nationella allmänna råden fortfarande gäller;

 • Stanna hemma vid symptom
 • Begränsa nya nära kontakter
 • Umgås bara med personer du normalt träffar
 • Håll avstånd
 • Undvik offentliga platser
 • Handla ensam på ”säkra” tider
 • Res på ett så smittsäkert sätt som möjligt
 • Arbeta hemifrån
 • Håll en god handhygien
 • Var försiktig om du besöker person i riskgrupp eller personer äldre än 70 år
Det är viktigt att vi följer dessa råd. Vi håller i och håller ut!

Så här använder du munskydd

21-02-23
På skolan använder vi munskydd för engångsbruk.  Så här gör du när du använder munskydden.
 • Tvätta händerna eller använd handsprit.
 • Om det finns en blå sida på munskyddet ska den vara utåt. Finns det en ståltråd ska den vara uppåt mot näsan.
 • Sätt på dig munskyddet genom att dra banden över öronen.
 • Dra ut munskyddet så att det täcker näsan, munnen och hakan.
 • Om det finns en ståltråd, tryck till den över näsan. Se till att munskyddet sitter tätt.
 • Det är viktigt att du inte rör vid munskyddet när du använder det.

Så tar du av och slänger munskydd för engångsbruk:

 • Tvätta händerna eller använd handsprit.
 • Ta tag i banden och lyft bort munskyddet. Rör inte vid resten av munskyddet.
 • Kasta munskyddet i en papperskorg.

Skärpta restriktioner

21-02-22

Nu har vi fått skärpta smittskyddsregler som gäller för oss i Region Gävleborg och här på Voxgym. 

 • Gymnasium och vuxenutbildning där rekommenderas munskydd för samtliga om man arbetar nära under en period som överstiger 15 min. (Gäller för lektioner där man inte kan hålla tillräckligt avstånd)
 •  Personer som haft Covoid-19 det senaste halvåret behöver inte bära munskydd. 
 • Munskydd ska bäras i kollektivtrafiken på väg till eller från skola/arbetsplats. 
Beslutet gäller från den 23/2 till den 10/3. 

Kostnader för munskydd till personal och elever bekostas av kommunen/verksamheten.

Elev med symptom

Information till elever vid Voxgym

21-02-11

Om du som elev testats positivt för Covid 19 bör du snarast meddela din mentor om detta. I övrigt följer du sjukvårdens instruktioner.  

 Om någon i din klass testats positivt för Covid 19 kommer hela klassen direkt att övergå till fjärrundervisning och fortsätta med det veckan som kommer. Information om detta får du från din mentor.

 Munskydd: I situationer där det inte är möjligt att hålla tillräckligt avstånd gäller nu rekommendationen att du då använder munskydd. Munskydd finns att hämta på expeditionen.

Detta gäller

Om du har symtom men inte testats för covid-19

21-01-26 

Vid enstaka kortvariga symtom som går över inom ett dygn och som inte kan förklaras av någon känd orsak (till exempel migrän eller allergi), behöver man stanna hemma och vara helt symtomfri i minst två dygn innan återgång till arbete, skola eller annan verksamhet. Detta för att säkerställa att symtomen verkligen var tillfälliga.

Om man haft symtom i mer än ett dygn och inte testas behöver man stanna hemma i minst sju dygn. Återgång till skola eller annan verksamhet kan ske när man tillfrisknat och om minst sju dygn har gått sedan insjuknandet. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och med gott allmäntillstånd. Detta gäller även om man har kvar lindriga symtom (lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall) och baseras på bedömningen att individer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.