Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit ett gemensamt beslut angående skolavslutningarna i Ovanåkers kommun denna termin utifrån Folkhälsomyndighetens gällande rekommendationer. Så här lyder skrivelsen; "Barn- och utbildningsförvaltningen: Förhålln

Läs mer

Beslut skolavslutning

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit ett gemensamt beslut angående skolavslutningarna i Ovanåkers kommun denna termin utifrån Folkhälsomyndighetens gällande rekommendationer. Så här lyder skrivelsen;

"Barn- och utbildningsförvaltningen:

Förhållningsregler gällande avslutningar under läsåret 2019-2020

För att undvika smittspridning och värna våra äldre och personer i riskgrupper kommer samtliga avslutningar i förskola, förskoleklass, åk 1-9, gymnasium och vuxenutbildning läsåret 2019-2020 att ske utan vårdnadshavare, släkt och vänner.
Varje avdelning/grupp/klass avslutar med sina barn/elever utifrån de direktiv som Folkhälsomyndigheten och regeringen har utfärdat vilka bl. a är att alla verksamheter i Sverige är skyldiga att vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan vara att informera allmänheten, undvika att flera personer (idag max 50 personer) samlas, markera avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten.

Vi förhåller oss också till Folkhälsomyndighetens direktiv gällande gymnasieskolans studenter som säger att gemensamma ceremonier, samlingar eller parader för samtliga avgångselever eller hela skolan inte ska anordnas. Detsamma gäller givetvis även avslutningsceremonier för övriga gymnasieårskurser.
Folkhälsomyndigheten anser dock att det bör finnas möjlighet att genomföra betygsutdelning och andra avgränsade klass- eller gruppvisa avslutningsceremonier för de elever som slutar gymnasieskolan vårterminen 2020.
Voxnadalens gymnasium kommer att genomföra dessa avslutningsceremonier klassvis.

För varje moment i samband med studentexamen åligger det rektor göra en särskild lokal riskbedömning och vidta lämpliga åtgärder för att minimera risken för smittspridning.
 
Christer Andersson
Barn- och utbildningschef
Ovanåkers kommun"

För Voxgym innebär detta alltså att ingen skolavslutning kommer att ske denna termin för årskurs 1 & 2 elever.

För årets studenter (åk 3 elever) kommer betygsutdelning och en mindre cermoni att ske klassvis med respektive mentor. Vi återkommer med mer information om hur den kommer att genomföras.