Voxgym bedriver för närvarande distansundervisning efter allmänna rekommendationer från Sveriges regering. Undervisningen flyter på bra och våra elever är närvarande och lika flitiga som vanligt. Lärarna har ställt om sin undervisning så att den kan genom

Läs mer

Nationella proven ställs in

Voxgym bedriver för närvarande distansundervisning efter allmänna rekommendationer från Sveriges regering. Undervisningen flyter på bra och våra elever är närvarande och lika flitiga som vanligt. Lärarna har ställt om sin undervisning så att den kan genomföras digitalt. Däremot kommer inga Nationella prov att genomföras under våren.

Skolverket beslutade igår måndag 23/4 att alla vårens Nationella prov ställs in med anledning av rådande samhällssituation. "Skolornas situation är mycket pressad vad gäller arbetet att hitta nya former för undervisning och driva verksamhet med förändrade förutsättningar. Nuvarande läge i skolan är mycket osäkert och situationen kan ändras mycket snabbt. Att i detta läge skicka ut hundratusentals prov som behöver tas om hand av skolpersonal är inte lämpligt.
Skolverket gör bedömningen att proven inte skulle kunna uppfylla sitt betygsstödjande syfte om varje enskild rektor eller huvudman skulle få besluta när och om proven ska genomföras.
– De nationella proven är ett viktigt underlag i betygssättningen. Men utifrån rådande situation bedömer vi att det inte går att genomföra de nationella proven som återstår i vår. Lärarna måste därför använda sig av andra underlag när elevernas kunskaper ska betygssättas", säger Peter Fredriksson på Skolverket.

Mer information från Skolverket om Coronaviruset och dess påverkan på skolan hittar du på deras hemsida.